ค 32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 (จิตตวดี )
(ค 32201)

1. ฟังก์ชั่นไซน์และโคไซน์  2. ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติอื่นๆ  3.ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติของมุม 4.กราฟของฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ  5. ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่าง 6.ตัวผกผันของฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ 7.เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ 8.กฎของไซน์และโคไซน์ 9.การหาระทางและความสูง