ว 20202 เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1 (ครูธีรวัฒน์)
(Sc 20202)

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า สำรวจตรวจสอบ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ไขปัญหา การสำรวจตรวจสอบ กำหนดขอบเขตการศึกษา การวางแผนสำรวจตรวจสอบ การเก็บและการจัดกระทำกับข้อมูล เลือกใช้เครื่องมือในการสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล จากการตรวจสอบในเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่ได้ผลเที่ยงตรง ปลอดภัย ศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง พัฒนาแนวคิดโครงงานที่ศึกษา เขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์และทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจ  ตามขั้นตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงาน และทักษะกระบวนการ  ทางวิทยาศาสตร์  ไปใช้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างได้ผล  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสมและมีจิตวิทยาศาสตร์