ท 22101 ภาษาไทย ม.2 (ครูพฤทธณัฏฐิ์)
(Th 22101)

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด  ศึกษาวิเคราะห์หลักการใช้ภาษาไทย  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด              

             มฐ. ท 1.1 ม.2 /1,2,3,4,5,6,7 และ 8
             มฐ. ท 2.1 ม.2 /1,2,3,4,6,7 และ 8
             มฐ. ท 3.1 ม.2 /1,2,3,4,5 และ 6
             มฐ. ท 4.1 ม.2 /1,3,4,
             มฐ. ท 5.1 ม.2 /1,2,3,4 และ 5