ว 21101 วิทยาศาสตร์ ม.1 (ครูจารุณี )
(sc 21101)

นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะรูปร่างของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ส่วนประกอบที่สำคัญและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 

มฐ ว 1.1 ตัวชี้วัด ม.1/1-2