ศ 23101 ทัศนศิลป์ ม.3 (สัณห์)
(23101)

ศึกษาการใช้สื่อ  อุปกรณ์  มาสร้างงานศิลปะด้วยจินตนาการและประสบการณ์ทางศิลปะ   การใช้ทัศนธาตุ  เทคนิค  สร้างสรรค์งานศิลปะ   วิเคราะห์  วิจารณ์  งานศิลปะ  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  เครื่องมือ  คอมพิวเตอร์  สร้างสรรค์งานศิลปะอย่างมีสุนทรีภาพ  ได้จากประสบการณ์จินตนาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น   ภูมิปัญญาไทยและสากล  เพื่อการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบทอดงานศิลปวัฒนธรรมไทยและสากลวัสดุ – อุปกรณ์  มาสร้างงานศิลปะด้วยจินตนาการและประสบการณ์ทางศิลปะ 

มาตรฐานการเรียนรู้ ศ1.1.1 - ศ1.1.4    ,    ศ1.2.1 - ศ1.2.2