ค 22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 (ครูปริษา)
(M 22101(คณิตศาสตร์พื้นฐาน))

       ศึกษา เกี่ยวกับ อัตราส่วนและร้อยละ อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ การวัด หน่วยความยาว พื้นที่ การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตประจาวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ การคาดคะเน ความเท่ากันทุกประการ ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม

ตัวชี้วัด   ค 1.1 ม.2/4 ค 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 ค 2.2 ม.2/1 ค 3.2 ม.2/1, ม.2/3, ม.2/4 ค 4.2 ม.2/2 ค 5.1 ม.2/1 ค 5.2 ม.2/1 ค 6.1 ม.1-3/1, ม.1-3/2, ม.1-3/3, ม.1-3/4, ม.1-3/5, ม.1-3/6