ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6 (ครูอังคณา)
(ค 33101)

คำอธิบายรายวิชา  ศึกษาฝึกทักษะการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จริงในสาระต่อไปนี้

 1.สถิติและข้อมูล 2.การแจกแจงความถี่ 3.ตำแหน่งที่และค่ากลางของข้อมูล 4.การวัดการกระจายของข้อมูล