ค 23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 (ครูประจวบ)
(M 23101 (คณิตศาสตร์))

พื้นที่ผิวและปริมาตร  ลักษณะและสมบัติของปริซึม    พีระมิด  ทรงกระบอก  กรวย  และทรงกลม  การหาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก  การหาปริมาตรของปริซึม  ทรงกระบอก  พีระมิด  กรวยและทรงกลม   การเปรียบเทียบหน่วยความจุ  หรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบและเลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม  การใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่  พื้นที่ผิว  และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด    มฐ. ค 2.1 ม.3/1,   มฐ ค 2.1 ม.3/2 ,  มฐ. ค 2.1 ม.3/3 ,  มฐ. ค 2.1 ม.3/4