ศ 20204 การเขียนภาพทิวทัศน์ ม.1 (ครูมัทธนา)
(Ar 20204 (การเขียนภาพทิวทัศน์))

รู้้เข้าใจ  ศึกษาหลักการ และวิธีการใช้เส้น  การจัดภาพ  การตัดทอน  การเพิ่มเติม  การใช้น้ำหนัก  สี  แสง  เงา  วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ  การเขียนภาพด้วยวิธีวาดเส้น  และสีตามความถนัดของนักเรียน  ปฏิบัติการเขียนภาพทิวทัศน์จากจินตนาการ

มาตรฐาน ศ 1.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3