ง 32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ม.5 (นายนิยม)
(Wk 32102(เกษตร))

    ศึกษาการเกษตรกับการดำรงชีวิต การเกษตรกับการพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีทางการเกษตร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช กระบวนการปลูกพืช การจัดการผลผลิต การเกษตรเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์  การจัดการผลพลอยได้จากการเกษตร
     มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ง. 1.1 (ม.4-6) /1-7