ส 21101 สังคมศึกษา
(So21101)

     ศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล  ลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทย  ทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย  เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับทวีปต่าง ๆ  การป้องกันภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  ทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย  และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ  ความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ  ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  ทำเลที่ตั้ง  กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย