ง 23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ม.3 (ครูวรัญญา)
(Wk 23101)

ระดับเทคโนโลยี   โครงการคอมพิวเตอร์  การนำเสนอข้อมูล  ภาษาคอมพิวเตอร์