ส 22101 สังคมศึกษา ม.2 ( ครูนิศารัตน์ )
(SO 22101( )สังคมศึกษา ))

ศึกษา วิเคราะห์ ปฏิบัติตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย   กระบวนการในการตรากฎหมาย   เหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบการปกครองของไทย  หลักการเลือกข้อมูล ข่าวสาร   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ   ความสำคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม   ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียวัฒนธรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน