ฝ 31201 สาระภาษาต่างประเทศ ม.4 (ครูปานจันทร์)
(F31201)

ศึกษาคำศัพท์  สำนวน  ไวยากรณ์ทางภาษา ...........เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เห็นประโยชน์  คุณค่าของภาษาฝรั่งเศส   มีความมั่นใจในการใช้ภาษาสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รักการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส และฝึกฝนอย่างจริงจัง ในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ