ค 32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 (ครูพิชดารัตน์)
(M 32102 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน))

คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  และการใช้เหตุผลในสาระต่อไปนี้

             ลำดับและอนุกรม    เข้าใจความหมายของลำดับ   และหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัดได้ เข้าใจความหมายของลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต  หาพจน์ต่าง ๆของลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต  เข้าใจความหมายของผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต  หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิตโดยใช้สูตร  และนำไปใช้ได้

            ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์    กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์อย่างง่าย ๆความน่าจะเป็นจากการลงมือปฏิบัติ  และความน่าจะเป็นแบบ กับชีวิตประจำวัน          

            จัดการเรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติจริง  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การนำความรู้ความคิด  ทักษะและกระบวนการไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีความรับผิดชอบ  พากเพียรพยายามและมีวิจารณญาณ

            มีการวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลาย  ประเมินตามสภาพจริง  ครอบคลุมความรู้  กระบวนการ  และคุณธรรมจริยธรรม