ว 30225 ไฟฟ้าเคมี ระดับชั้น ม.6 (ครูจันทร์เพ็ญ)
(Sc 30225 (ไฟฟ้าเคมี))

   animation-cartoon-001%5B1%5D.gif ปฏิกิริยารีดอกซ์  การดุลสมการรีดอกซ์    เซลล์กัลวานิก  เซลล์อิเล็กโทรไลต์   อุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมเซรามิกส์  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโซเดียมคลอไรด์อุตสาหกรรมปุ๋ย