พ 23103 วอลเลย์บอล ม.3 (นายพิเชษฐ์)
(พ 23103)

      คำอธบายรายวิชา

           ศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลอย่างละ 1 ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม นำหลักการ ความรู้และทักษะในการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลไปใช้ในการสสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและนำหลักความรู้วิธีการไปขยายผลการเรียนรู้ให้กับผู้อื่น มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา มีความรู้ทั่วไปของกีฬาวอลเลย์บอล ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล การเล่นลูกมือล่าง การเล่นลูกมือบน การเสิร์ฟ การตบ การสกัดกั้น ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา

รหัสมาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สาระที่ 3   มาตรฐาน พ 3.1    ตัวชี้วัดข้อที่  1 – 3

สาระที่ 3   มาตรฐาน พ 3.2    ตัวชี้วัดข้อที่  1 – 5