ว 30203 ฟิสิกส์3 ม.5 (ครูโชติกา)
(SC 30203 (ฟิสิกส์3))

    ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย และ อภิปราย และทดลองเกี่ยวกับ คลื่น สมัติของคลื่น คลื่นเสียง แสงและทัศนูปกรณ์ แสงเชิงฟิสิกส์
    ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน อยู่อย่างพอเพียง