ง 21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ม.1 (ครูสุคนธ์ทิพย์)
(Wk 21102 (การงานอาชีพ2))

อธิบายกระบวนการเทคโนโลยีสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย วิธีการสร้างชิ้นงานเพื่อประสบการณ์อาชีพ คิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีลดการใช้ทรัพยากรเพื่อสร้างชิ้นงานเพื่อประสบการณ์อาชีพ สร้างสิ่งของเครื่องใช้ใชีวิต

ประจำวันลดการใช้ทรัพยากรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ

รหัสตัวชี้วัด

ง 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3     

ง.4.1 , ม1/1 , ม.1/2 , ม.1.3