อ 21101 ภาษาอังกฤษ ม.1 (ครูศุลีพร)
(En 21101 )

        ผู้เรียนสามารถพูดและเขียนแสดงเปรียบเทียบความเหมือนและอธิบายความแตกต่างระหว่างการประโยคต่างๆและการลำดับคำตามโครงสร้างของประโยคของภาษาได้