ส 23105 ประวัติศาสตร์ ม.3 (ครูณัฐวุฒิ)
(So23105)

ศึกษา วิเคราะห์ เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์   ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆ      

ตัวชี้วัด

        ส 4.1        ม.3/1     ม.3/2
        ส 4.2        ม.3/1     ม.3/2