ท 21101 สาระภาษาไทย ม.1 (ครูเอมอร)
(Th 21101)

           อ่านศัพท์  สำนวน  วิเคราะห์โวหารต่างๆ  คำบริบท  แหล่งการเรียนรู้  อ่านวิเคราะห์  ประเมินค่า  เล่าเรื่อง  อ่านย่อความ  อ่านตรวจความรู้  อ่านในใจ  อ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง  วิเคราะห์  วิจารณ์  ท่องจำคำประพันธ์ที่ชอบ  เลือกอ่านหนังสือ  สื่อสารสนเทศ  มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่านในสิ่งที่เป็นประโยชน์

            เขียนเรียงความ  ย่อความร้อยแก้วร้อยกรอง  เขียนอธิบาย  เขียนชี้แจง  เขียนโต้แย้ง  เขียนรายงาน  เขียนเล่าเรื่อง  มีมารยาท  มีนิสัยรักการเขียน  ศึกษาค้นคว้า  ใช้ภาษาเขียนอย่างอย่างประณีต  จดบันทึกข้อมูล  เขียนคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ   กลอนดอกสร้อย  

            สรุปความจับประเด็นสำคัญ  วิเคราะห์  วินิจฉัยข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น  จุดประสงค์ของเรื่องที่ฟัง  ดู  ใช้น้ำเสียง  กิริยาท่าทาง  ใช้ถ้อยคำของผู้พูดแสดงทรรศนะการฟัง  ดูสื่ออย่างมีวิจารณญาณ  พูดเสนอความรู้  ความคิด  วิเคราะห์เนื้อหาการพูดในโอกาสต่างๆ  พูดในที่ประชุม  ประเมินการพูด  มีมารยาทในการดูและพูด  การพูดสื่อสารเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง