Statistics
(สถิติ)

เนื้อหาโดยสรุป

การหาตำแหน่งของข้อมูล การหาค่ากลางของข้อมูล การวัดการกระจาย คะแนนมาตรฐาน การหาพื้นที่ใต้โค้งปกติ การพยากรณ์