ส 21103 ประวัติศาสตร์ ม.1 (ครูวันดี)
(SO 21103)

ศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญของอาณาจักรโบราณในดินแดนไทยเพื่อให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

 มาตรฐานที่ส4.3ตัวชี้วัดที่1