พ 21103 ยิมนาสติก ม.1 ( ครูเศรษฐธร )
(Ha21103)

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและวิเคราะห์ ความสามารถของตนเองตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล ประเภทบุคคลและทีม โดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา ร่วมกิจกรรมนันทนาการและนาหลักความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น ความสาคัญของการออกกาลังกาย และการเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ

 รหัสตัวชี้วัด มาตรฐาน พ 3.1 ตัวชี้วัด พ 3.1 ม.1/1, พ 3.1 ม.1/2, พ 3.1 ม.1/3 มาตรฐาน พ 3.2 ตัวชี้วัด พ 3.2 ม.1/1, พ 3.2 ม.1/2, พ 3.2 ม.1/3, พ 3.2 ม.1/4, พ 3.2 ม.1/5, พ 3.2 ม.1/6