ท 22101 ภาษาไทย ม.2 (ครูชวิญ)
(ท22101)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รหัสวิชา    22101 รายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / หน่วยการเรียน  1.5  หน่วยกิต / จำนวน  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ท 1.1 ม.2 /1,2,3,4,5,6,7 และ 8
มฐ. ท 2.1 ม.2 /1,2,3,4,6,7 และ 8
มฐ. ท 3.1 ม.2 /1,2,3,4,5 และ 6
มฐ. ท 4.1 ม.2 /1,3,4,
มฐ. ท 5.1 ม.2 /1,2,3,4 และ 5

รวมทั้งหมด    30    ตัวชี้วัด