ท 21102 ภาษาไทย ม.1 ( ครูคุณเดช )
(Th 21102 )

     ศึกษาเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิตคำสอนเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี บันทึกการเดินทาง วรรณกรรมท้องถิ่น โดยสรุปเนื้อหา วิเคราะห์อธิบายคุณค่า ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่น่าสนใจ เพื่อให้เห็นคุณค่าของภาษาไทย และนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และมีมารยาทในการดู การพูด การอ่าน และการเขียน

รหัสตัวชี้วัด

 ท 5.1ม1/1 ,ม1/2 ,ม1/3