อ 20203 อังกฤษอ่าน-เขียน ม.2 (ครูวิรินี)
(E 20203 (อังกฤษอ่านเขียน))

การฝึกทักษะการอ่านบทอ่านที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง ตีความและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร จากสื่อสิ่งพิมพ์ การขอและให้ข้อมูล พูดหรือเขียน อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวัน