ส 30101 ศาสนาศึกษา ม.4 ( ครูนวลจันทร์)
(So 30101(ศาสนาศึกษา))

ศึกษาเรื่องสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า ศึกษาพุทธประวัติตั้งแต่การตรัสรู้ การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วิธีการสอนและการเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา พระพุทธประวัติด้านการบริหารและการธำรงรักษาศาสนา วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา และการพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา

โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่ประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์ต่างๆให้นักเรียนฝึกการสังเกต ตอบคำถาม หาแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมการทำงานกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมนำไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาและศาสนาต่างๆที่หล่อหลอมให้ศาสนิกชนปฏิบัติตนเป็นคนดีมีค่านิยมที่ดีงาม ปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมเพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคม