ท 30202 การอ่านวรรณกรรม ม.4 (ครูพฤทธณัฏฐิ์)
(Th 30202)

ผู้เรียนศึกษาวรรณกรรม ความงามและสุนทรียภาพ จับใจความสำคัญและคุณค่าของวรรรกรรม
มาตรฐานที่ ท1.1
                 ท 5.1