ว 20204 แสงและทัศนูปกรณ์ (ครูอุบล)
(ว20204)

ศึกษาหลักการพื้นฐานของแสง  การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง  การสะท้อนของแสง  ปรากฎการณ์ทางแสง   ทัศนูปกรณ์   ความสว่าง   ตาและการมองเห็น   สี   การผสมสารสีและแสงสี   เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การสังเกต และการทดลอง เพื่อให้เกิดความรู้   ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน