อ 32101 ภาษาอังกฤษ ม.5 (ครูพรวิมล)
(En 32101)

-พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง ประเด็น ข่าว  เหตุการณ์ที่ฟัง และอ่านอย่างเหมาะสม

(Passive Voice)

ต 1.2  ตัวชี้วัดที่ 4

ต 2.1  ตัวชี้วัดที่ 1

ต 3.1  ตัวชี้วัดที่ 1