ว 30221 เคมี ม.4 (ครูปฏิมา)
(sc 30221)

ผลการเรียนรู้รายวิชาเคมี ว30221

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 แบบจำลองอะตอม  พันธะเคมี  สมบัติของธาตุและสารประกอบ