ก 22901 กิจกรรมแนะแนว ม.2 (ครูวิภาวรรณ)
(Nn 22901)

 
1. การรู้จัก เข้าใจ รักและ เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
2. การวางแผนด้านการศึกษา อาชีพ และสังคม
3. การปรับตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสมและมีความสุข