ก 33901 กิจกรรมแนะแนว ม.6 (ครูอัญชลี)
(Nn 33901)

ก 33901  มุ่งมั่นสู่เป้าหมายอนาคต  ชีวิตมีค่า ชีวิตมีเป้าหมาย
รู้คุณแผ่นดิน 
และชีวิตกับการทำงาน
[แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ศูนย์พัฒนาเครือข่ายกิจกรรมแนะแนว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  (โรงเรียนสตรีวิทยา ๒)]