ค 22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 (ครูปราณี)
(Ma 22201)

1. สมบัติของเลขยกกำลัง
2. พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม
3. การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
4.  การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต