ว 30107 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.4 (ครูกุลนาถ)
(Sc 30107)

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

หน่วยที่ 1 โครงสร้างของโลก                     มฐ.  ว 6.1 / ตัวชี้วัด 1  ,  ว 8.1 / ตัวชี้วัด1-12
หน่วยที่ 2 โลกและการเปลี่ยนแปลง            มฐ.  ว 6.1 / ตัวชี้วัด 2  ,  ว 8.1 / ตัวชี้วัด1-12
หน่วยที่ 3 ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา         มฐ.  ว 6.1 / ตัวชี้วัด 3  ,  ว 8.1 / ตัวชี้วัด1-12
หน่วยที่ 4 ธรณีประวัติ                                มฐ.  ว 6.1 / ตัวชี้วัด 3-6  ,  ว 8.1 / ตัวชี้วัด1-12
หน่วยที่ 5 เอกภพ                                      มฐ.  ว 7.1 / ตัวชี้วัด 1  ,  ว 8.1 / ตัวชี้วัด1-12
หน่วยที่ 6 ดาวฤกษ์                                    มฐ.  ว 7.1 / ตัวชี้วัด 2  ,  ว 8.1 / ตัวชี้วัด1-12
หน่วยที่ 7 ระบบสุริยะ                                 มฐ.  ว 7.1 / ตัวชี้วัด 2-3  ,  ว 8.1 / ตัวชี้วัด1-12
หน่วยที่ 8 เทคโนโลยีอวกาศ                      มฐ.  ว 7.1 / ตัวชี้วัด 3  ,  ว 8.1 / ตัวชี้วัด1-12