จ 31201 ภาษาจีน ม.4 (ครูธีราภรณ์)
(CH 31201)

ความรู้เรื่อง ภาษาจีนเบื้องต้น,  态度与情感,  家庭生活,   学校生活 ,

日常生活 , 复习课一