ศ 32101 ทัศนศิลป์ (ครูคำรณ)
(ar 32101)

หน่วยที่ 1 พื้นฐานศิลปะ

1.ศิลปะพื้นฐาน

2.มนุษย์กับศิลปะ

3.ประเภทของศิลปะ

4.ทัศนศิลป์

5.การถ่ายทอดรูปแบบทางทัศนศิลป์

6.ศิลปะการออกแบบ

7.ทัศนธาตุของการออกแบบ

มฐ.ศ 1.1/1,2,3,4