ค 23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 (ครูศุภรา)
(Ma 23201)

1. การแสดงการบวก ลบ คูณ และหารหารจำนวนที่อยู่ในรูปกรณฑ์ที่สอง

2. ใช้ความรู้เกี่ยวกับกรณฑ์ที่สองแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์

4.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือ

5. การแก้สมการกำสังสองโดยใช้สูตร

6. แก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวได้

7. เขียนกราฟของพาราโบลาที่กำหนดให้ได้

 8. บอกลักษณะของพาราโบลาที่กำหนดให้ได้