จ 10101 จิตอาสา ม.4 (รอง.พยุหพล)
(J 10101)

หน่วยที่ 1 จิตอาสาประชาธิไตย
หน่วยที่ 2 ค่ายอาสานำใจจากพี่สู่น้อง