ค 22101_2 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 (ครูสายชล)
(Ma 22101_2)

การวัดพื้นที่
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ค 2.1 ม.2/1