ส 30106 อารยธรรมโลก ม.6 (ครูวรานนท์)
(So 30106)

หน่วยที่ 1 อารยธรรมของโลกในยุคโบราณ  มาตรฐาน ส 4.2 ม.4-6/1

หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของมนุษยชาติ  มาตรฐาน  ส 4.2 ม.4-6/2,3

หน่วยที่ 3 สถานการณ์โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21  มาตรฐาน ส4.2  ม.4-6/4