อ 20212 โครงงานภาษาอังกฤษ ม.3 (ครูจงจิตต์)
(EN20212)

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของครูที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดโดยนักเรียนจะต้องรวมกลุ่มคิดโครงงานและแสดงโครงงานกลุ่มละ 1 เรื่อง