ท 32102 ภาษาไทย ม.5 (ครูอัมพิกา)
(Th 32102)

คัมภีร์ฉันทศาสตร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์  จุดมุ่งหมายการแต่ง การพิจารณารูปแบบวรรณคดี การวิเคราะห์เนื้อหา และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม

มาตรฐาน ท 5.1 ตัวชี้วัด ม.4-6/1, 3, 6