ศ 23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3 (ครูนพดล)
(Ar 23102)

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ 23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ 1.0 หน่วยกิต
2 คาบ / สัปดาห์ จำนวน 40 ชั่งโมง / ภาคเรียน
ศึกษาและฝึกทักษะทางดนตรี-นาฏศิลป์ผ่านกระบวนการอธิบาย การร้องเพลง การเล่นดนตรี การแต่งเพลง การจัดแสดงดนตรี การวิจารณ์เปรียบเทียบ การฝึกทักษะการปฏิบัติ อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง ร้องเพลงเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผู้อื่น
ตัวชี้วัด
ศ 2.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7
ศ 2.2 ม.3/1 ม.3/2
ศ 3.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7
ศ 3.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3
รวม 19 ตัวชี้วัด