ว 30204 ฟิสิกส์4 ม.6 (ครูศิลปศักดิ์)
(Sc 30204)

พลังงานความร้อน ความจุความร้อน ความร้อนแฝง สมดุลความร้อน การถ่ายโอนพลังงานความร้อน กฏของเก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กฏข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์