ท 23102 ภาษาไทย ม.3 (ครูปรีดา)
(Th 23102)

มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
2.1 วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน