ส 23101 สังคมศึกษา ม.3 (ครูพีรณัฐ)
(So 23101)

ทวีปอเมริกาเหนือ

1.1  ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ

1.2  ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประชากรของทวีปอเมริกาเหนือ

มาตรฐาน ส 5.1 ม.3/1,2