ง 22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ม.2 (ครูไอลดา)
(Wk 22102)

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานบ้าน    เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย   อาหารและ
โภชนาการ   งานเกษตร งานประดิษฐ์  งานธุรกิจและงานอาชีพ   โดยใช้กระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน   การจัดการ   กระบวนการแก้ปัญหา  การทำงานร่วมกัน  และการแสวงหาความรู้ วางแผนการเลือกอาชีพ          
            มาตรฐาน  ง 1.1   ตัวชี้วัด  ม. 2/1-3